Základní škola a Mateřská škola Počepice
Základní škola
a Mateřská škola Počepice

Platební směrnice

S M Ě R N I C E

placení obědů a svačin ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Počepice

A) Placení v hotovosti:

1. Obědy a svačiny v ZŠ a MŠ Počepice se platí v hotovosti vedoucí školní jídelny proti potvrzení.

2. Termín platby je vždy první a druhý pracovní den v měsíci zpětně za uplynulý měsíc.

 

B) Placení z účtu:

1. Obědy a svačiny lze platit též zálohově formou příkazu z účtu plátce na účet ZŠ a MŠ Počepice.

2. Vedoucí školní jídelny přidělí konkrétnímu plátci variabilní symbol a sdělí číslo účtu ZŠ a MŠ Počepice.

3. Vedoucí školní jídelny dohodne s plátcem výši záloh – podle počtu odebíraných jídel týdně.

4. Zálohy jsou splatné do 15. dne v měsíci na tentýž měsíc (do 15. ledna za měsíc leden atd.).

5. Vedoucí školní jídelny provede 2x ročně vyúčtování: k 30.6. a k 31.12.

6. Přeplatky nebo nedoplatky budou vyrovnány v hotovosti nebo z účtu, dle dohody.

7. V případě stěhování nebo jiného důvodu ukončení vzdělávání žáka v ZŠ nebo MŠ Počepice bude vyúčtování provedeno k předem dohodnutému termínu.

 

C) Další ujednání:

1. Za nedodržení termínu placení obědů a svačin může být plátci účtováno penále až do výše 30% z dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení.

2. Odhlášení oběda je možné do 24 hodin předem, pouze v případě 1. dne nemoci ráno do 7.15 hod.

3. V případě náhlého onemocnění nebo náhlého odchodu ze školy během dopoledne je možné si oběd vyzvednout do přinesených nádob.

4. Vydáním této směrnice se ruší platnost směrnice o placení obědů a svačin v ZŠ a MŠ Počepice č.j. 58/06 ze dne 15.11.2006.

 

Podmínky stravování dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25.2.2005

Od 1.11.2020

                               OBĚDY

1.kategorie            strávníci do 6 let                  18,- Kč

2. kategorie           strávníci 7-10 let                 23,- Kč

3. kategorie           strávníci 11-14 let               25,- Kč

Přesnídávka (MŠ)                                                  7,- Kč

Svačina (MŠ)                                                          7,- Kč 

Dítě je do kategorie zařazeno podle věku, kterého dosáhne k 1. září školního roku.

V době nemoci nemá dítě na odebírání oběda nárok, pouze v 1.den nemoci.

 

Jídelna

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol