Základní škola a Mateřská škola Počepice
Základní škola
a Mateřská škola Počepice

Platební směrnice

 

S M Ě R N I C E

placení obědů a svačin ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Počepice

 

A)        Placení v hotovosti:

1. Obědy a svačiny v ZŠ a MŠ Počepice se platí v hotovosti vedoucí školní jídelny proti potvrzení.

2. Termín platby je vždy první a druhý pracovní den v měsíci zpětně za uplynulý měsíc.

B)        Placení z účtu:

1. Obědy a svačiny lze platit též zálohově formou příkazu z účtu plátce na účet ZŠ a MŠ Počepice.

2. Vedoucí školní jídelny přidělí konkrétnímu plátci variabilní symbol a sdělí číslo účtu ZŠ a MŠ Počepice.

3. Vedoucí školní jídelny dohodne s plátcem výši záloh – podle počtu odebíraných jídel týdně.

4. Zálohy jsou splatné do 15. dne v měsíci na tentýž měsíc (do 15. ledna za měsíc leden atd.).

5. Vedoucí školní jídelny provede 2x ročně vyúčtování: k 30. 6. a k 31. 12.

6. Přeplatky nebo nedoplatky budou vyrovnány v hotovosti nebo z účtu, dle dohody.

7. V případě stěhování nebo jiného důvodu ukončení vzdělávání žáka v ZŠ nebo MŠ Počepice bude vyúčtování provedeno k předem dohodnutému termínu.

C)        Další ujednání:

1. Za nedodržení termínu placení obědů a svačin může být plátci účtováno penále až do výše 30% z dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení.

2. Odhlášení oběda je možné do 24 hodin předem, pouze v případě 1. dne nemoci ráno do 7.15 hod.

3. V případě onemocnění nebo náhlého odchodu ze školy během dopoledne je možné si oběd vyzvednout tentýž den do přinesených nádob.

4. Vydáním této směrnice se ruší platnost směrnice o placení obědů a svačin v ZŠ a MŠ Počepice č.j. 165/09-2 ze dne 24. 8. 2009.

 

 
Podmínky stravování dle vyhlášky č. 272/2021 Sb. ze dne 14.7.2021

Účinnost od 1.9.2022

 

1. kategorie                                   do   6 let                 cena oběda   22,00 Kč

2. kategorie                                   7 - 10 let                cena oběda   28,00 Kč

3. kategorie                                 11 - 14 let                cena oběda   30,00 Kč  

Přesnídávka                                                                                              9,- Kč

Svačina                                                                                                      9,- Kč

 

Dítě je zařazeno do kategorie podle věku, kterého dosáhne k 1.9.2022 .

 

V době nemoci nemá dítě na odebírání oběda nárok, pouze 1.den nemoci.

Odhlášení oběda musí být den předem, nebo do  7,30 hod toho dne.

Tel. ŠJ = 730 516 424  ,  Vedralová D. = 605 174 689

 

Oběd do jídlonosiče v 1.den nemoci se vydává v 10:45  -  12:00 hod

Platba stravného je prováděna první dva pracovní dny následujícího měsíce.

Zálohovou platbu přes účet prosím uhraďte do  20.tého za daný měsíc.

Jídelna

A co kdybychom natočili "reklamu" na naši školu? napadlo jednou Péťu. A tak jsme ji natočili ...

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol