Základní škola a Mateřská škola Počepice
Základní škola
a Mateřská škola Počepice

Platební směrnice

 

S M Ě R N I C E

placení obědů a svačin ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Počepice

 

A)        Placení v hotovosti:

1. Obědy a svačiny v ZŠ a MŠ Počepice se platí v hotovosti vedoucí školní jídelny proti potvrzení.

2. Termín platby je vždy první a druhý pracovní den v měsíci zpětně za uplynulý měsíc.

B)        Placení z účtu:

1. Obědy a svačiny lze platit též zálohově formou příkazu z účtu plátce na účet ZŠ a MŠ Počepice.

2. Vedoucí školní jídelny přidělí konkrétnímu plátci variabilní symbol a sdělí číslo účtu ZŠ a MŠ Počepice.

3. Vedoucí školní jídelny dohodne s plátcem výši záloh – podle počtu odebíraných jídel týdně.

4. Zálohy jsou splatné do 15. dne v měsíci na tentýž měsíc (do 15. ledna za měsíc leden atd.).

5. Vedoucí školní jídelny provede 2x ročně vyúčtování: k 30. 6. a k 31. 12.

6. Přeplatky nebo nedoplatky budou vyrovnány v hotovosti nebo z účtu, dle dohody.

7. V případě stěhování nebo jiného důvodu ukončení vzdělávání žáka v ZŠ nebo MŠ Počepice bude vyúčtování provedeno k předem dohodnutému termínu.

C)        Další ujednání:

1. Za nedodržení termínu placení obědů a svačin může být plátci účtováno penále až do výše 30% z dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení.

2. Odhlášení oběda je možné do 24 hodin předem, pouze v případě 1. dne nemoci ráno do 7.15 hod.

3. V případě onemocnění nebo náhlého odchodu ze školy během dopoledne je možné si oběd vyzvednout tentýž den do přinesených nádob.

4. Vydáním této směrnice se ruší platnost směrnice o placení obědů a svačin v ZŠ a MŠ Počepice č.j. 165/09-2 ze dne 24. 8. 2009.

 

 
Podmínky stravování dle vyhlášky č. 272/2021 Sb. ze dne 14.7.2021

Účinnost od 1.9.2022

 

1. kategorie                                   do   6 let                 cena oběda   22,00 Kč

2. kategorie                                   7 - 10 let                cena oběda   28,00 Kč

3. kategorie                                 11 - 14 let                cena oběda   30,00 Kč  

Přesnídávka                                                                                              9,- Kč

Svačina                                                                                                      9,- Kč

 

Dítě je zařazeno do kategorie podle věku, kterého dosáhne k 1.9.2022 .

 

V době nemoci nemá dítě na odebírání oběda nárok, pouze 1.den nemoci.

Odhlášení oběda musí být den předem, nebo do  7,30 hod toho dne.

Tel. ŠJ = 730 516 424  ,  Vedralová D. = 605 174 689

 

Oběd do jídlonosiče v 1.den nemoci se vydává v 10:45  -  12:00 hod

Platba stravného je prováděna první dva pracovní dny následujícího měsíce.

Zálohovou platbu přes účet prosím uhraďte do  20.tého za daný měsíc.

Jídelna

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol