Základní škola a Mateřská škola Počepice
Základní škola
a Mateřská škola Počepice

Školní družina

S M Ě R N I C E

stanovení výše úplaty za vzdělávání ve školní družině a způsob úhrady

pro školní rok 2022 / 2023

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Počepicích vydává tuto směrnici k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině dle platných zákonných norem:

Čl. I

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

Čl. II

Výše úplaty

Měsíční výši úplaty stanovila ředitelka školy na 150,- Kč za jednoho žáka zapsaného ve školní družině.

Čl. III

Placení úplaty

1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zapsaného do školní družiny.

2. Úplata je splatná měsíčně v hotovosti v ZŠ Počepice u vedoucí školní jídelny do konce aktuálního měsíce, nejpozději první či druhý pracovní den dalšího měsíce (tj. dny, kdy se ve školní jídelně vybírá za obědy). Úplata za měsíc červen je splatná do konce června, za měsíc prosinec do konce prosince.

3. Úplatu lze hradit též čtvrtletně nebo pololetně, vždy však předem.

4. Pokud plátce neuhradí úplatu v termínu podle odst. 2 nebo ve správné výši (a nedohodne se na jiném termínu placení), může být po něm požadováno zaplacení penále ve výši 50,- Kč za každý započatý měsíc prodlení.

5. Vybraná úplata včetně penále se stane součástí rozpočtu školy. 

Čl. IV

Osvobození od placení úplaty

1. Ve výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc) může být plátce na základě písemné žádosti od placení úplaty osvobozen – zcela nebo z části.

2. Žádost o osvobození od placení příspěvku podle odst. 1 se podává řediteli školy, který rozhodne.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022

 

V Počepicích dne 30. června 2022

                                                                                           

Mgr. Miroslava Svobodová

ředitelka ZŠ a MŠ Počepice

Základní škola

A co kdybychom natočili "reklamu" na naši školu? napadlo jednou Péťu. A tak jsme ji natočili ...

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol