Základní škola a Mateřská škola Počepice
Základní škola
a Mateřská škola Počepice

Směrnice

rozhodnutí o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023

S M Ě R N I C E

rozhodnutí o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, ředitelka ZŠ a MŠ stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání takto:

1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání

Celodenní provoz                  -          500,- Kč/měsíc

Omezená docházka                -          300,- Kč/měsíc

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ po dobu celého kalendářního měsíce – 120,- Kč

2. Osvobození od úplaty

a) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a to i v případě odkladu školní docházky

b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

e) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

3. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy

Termín dovolené o letních prázdninách bude stanoven nejpozději 2 měsíce předem.

V případě přerušení provozu MŠ na delší dobu než 5 pracovních dní v měsíci stanoví ředitelka školy poměrnou část úplaty, kterou bude zákonný zástupce dítěte platit za daný měsíc.

4. Splatnost úplaty

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do konce aktuálního kalendářního měsíce, nejpozději první či druhý pracovní den dalšího měsíce (dny, kdy se vybírá ve školní jídelně

za stravné), pokud zákonný zástupce dítěte nedohodne jinou splatnost s ředitelkou ZŠ a MŠ.

Platí se u paní vedoucí ve školní jídelně, po dohodě je možné platit z účtu na účet.

Úplata za měsíc prosinec je splatná do konce prosince, za měsíc červen do konce června.

Úplatu je možné též platit jednorázově za několik měsíců (pouze dopředu).

Při nedodržení termínu placení může být zákonnému zástupci účtováno penále ve výši

50,- Kč za každý započatý měsíc prodlení. Vybraná úplata včetně penále se stane součástí rozpočtu mateřské školy.

 

V Počepicích dne 30. června 2022

 

 

                                                                                           Mgr. Miroslava Svobodová

                                                                                           ředitelka ZŠ a MŠ Počepice

Datum vložení: 6. 9. 2022 13:34
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2022 12:57
Autor: Správce Webu